ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 فولاد مبارکه 1000 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

 
ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی          ورق روغنی 0٫5 فولاد مبارکه 1000 رول

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 هفت الماس 1000 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن هفت الماس می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس
گرید ST12
 
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی          ورق روغنی 0٫5 هفت الماس 1000 رول

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 فولاد مبارکه 1250 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1250می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی          ورق روغنی 0٫5 فولاد مبارکه 1250 رول

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 فولاد غرب 1250 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1250می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن فولاد غرب می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد غرب
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی          ورق روغنی 0٫5 فولاد غرب 1250 رول

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 فولاد غرب 1000 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن فولاد غرب می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد غرب
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی          ورق روغنی 0٫5 فولاد غرب 1000 رول

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 M.M.K 1250 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1250می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن M.M.K  روس می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه M.M.K
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی         ورق روغنی 0٫5 M.M.K 1250 رول

 

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫5 و M.M.K 1250 رول که دارای ضخامت 0.5 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن M.M.K  روس می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.5
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه M.M.K
گرید ST12
 

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی        ورق روغنی 0٫5 M.M.K 1000 رول

 

 

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫4 هفت الماس 1250 رول که دارای ضخامت 40.8 و عرض 1250می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن هفت الماس می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.4
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس
گرید ST12

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی        ورق روغنی 0٫4 هفت الماس 1250 رول

 

 

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫4 هفت الماس 1000 رول که دارای ضخامت 0.4 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن هفت الماس می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.4
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس
گرید ST12

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی         ورق روغنی 0٫4 هفت الماس 1000 رول

 

 

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق هایی که به صورت نورد سرد تولید می شوند ورق روغنی نام دارند. با تکنولوژی های نورد سرد، ورق های با ضخامت بالا به ورق هایی با ضخامت کمتر تبدیل می شوند تا کیفیت بهتری پیدا کنند و معمولاً در کارهای مربوط به ظاهر از آنها استفاده می‌شود که در دسته ورق های معمولی، نیمه کششی و فوق کششی تقسیم می شوند که ضخامت بین 3 صدم میلیمتر تا 3 میلیمتر را دارند.

ورق روغنی 0٫4 فولاد مبارکه 1000  رول که دارای ضخامت 0.4 و عرض 1000می باشد به حالت رول عرضه می شود و تولید کننده ی آن فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت این ورق ها بصورت روزانه به روز می شوند و باید با اطلاع از آخرین قیمت به روز رسانی خود را انجام دهید.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.4
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه
گرید ST12

آهن          قیمت آهن            ورق        ورق روغنی       ورق روغنی 0٫4 فولاد مبارکه 1000 رول

 

 

 

 

 

 

راهنمای ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی چیست

ورق روغنی روس

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی مبارکه اصفهان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس با ضخامت 0.8 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.8
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه صنایع هفت الماس
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه      ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان با ضخامت 0.8 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق فولاد امیر کبیر کاشان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.8
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
گرید ST22

 

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه       ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 سمنان با ضخامت 0.8 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.8
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه        ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 سمنان

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد با ضخامت 0.8 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق تاراز شهرکرد می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.8
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه        ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان با ضخامت 0.7 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق  فولاد امیر کبیر کاشان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه      ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد با ضخامت 0.7 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق تاراز شهرکرد می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه      ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس با ضخامت 0.7 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه صنایع هفت الماس
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه       ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان با ضخامت 0.7 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق فولاد امیر کبیر کاشان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
گرید ST22

 

آهن        قیمت آهن        ورق       ورق گالوانیزه       ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 سمنان با ضخامت 0.7 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
گرید ST22

 

آهن      قیمت آهن        ورق     ورق گالوانیزه      ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 سمنان

 

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد با ضخامت 0.7 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق تاراز شهرکرد می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

مشخصات

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
گرید ST22

 

آهن      قیمت آهن        ورق     ورق گالوانیزه       ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد

 

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان با ضخامت 1 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق فولاد امیر کبیر کاشان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
گرید ST22

 

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد با ضخامت 1 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق تاراز شهرکرد می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
گرید ST22

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس با ضخامت 1 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه صنایع هفت الماس
گرید ST22

 

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان با ضخامت 1 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق فولاد امیر کبیر کاشان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
گرید ST22

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1000 سمنان با ضخامت 1 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
گرید ST22

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1000 سمنان

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد با ضخامت 1 و عرض 1000 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق تاراز شهرکرد می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 1
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال
گرید ST22

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1250 با ضخامت 0.9 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.9
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1250

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1250 با ضخامت 0.8 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.8
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1250

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250 با ضخامت 0.7 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.7
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق های گالوانیزه که به علت ضد زنگ بودنشان ظرفداران زیادی دارند، در ضخامت ها و عرض‌های مختلفی به دو صورت رول و برش خورده به اران عرضه می شوند. به علت تحریم ها نوسانات قیمت ورق گالوانیزه قابل توجه بوده است و پیشنهاد می کنیم برای این محصولات حتما قیمت به روز محصول را بدانید.

این ورق ها در اجزاء مختلف ساختمان، فریم بندی و چارچوب های فولادی، اجزای خودرو وپانل های مخصوص بدنه، لوله و پروفیل سازی، قفسه سازی و راک، لوازم خانگی و کالاهای برقی، اجزاء ماشین آلات کشاورزی و نورد مجدد و پوشش دهی کاربرد دارند.

ورق گالوانیزه 0٫6 هفت الماس 1250 با ضخامت 0.6 و عرض 1250 میلی متر، در حالت رول به می رسد. تولید کننده ی این ورق هفت الماس می باشد و در ابعاد و ضخامت های مختلف این ورق ها را به بازار عرضه می کند.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 0.6
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه هفت الماس

 

آهن       قیمت آهن        ورق          ورق گالوانیزه     ورق گالوانیزه 0٫6 هفت الماس 1250

 

 

 

 

راهنمای ورق گالوانیزه

گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق گالوانیزه ورق خودرو

ورق گالوانیزه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان


ای آهن

ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 20 و عرض 1200 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 20
ابعاد (mm) 1200
حالت فابریک
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
گرید ST37

 

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه        ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی

 

 

   

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 20 اکسین اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 20 و ابعاد 12000*2000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 20 اکسین اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 20 اکسین اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 20
ابعاد (mm) 12000*2000
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد اکسین خوزستان
وضعیت فابریک

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه        ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک

 

 

   

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 2.8 و عرض 600 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.8
ابعاد (mm) 600
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد و لوله اهواز
گرید ST37

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه     ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 2.5 و عرض 600 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد. 

 

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.5
ابعاد (mm) 600
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد و لوله اهواز
گرید ST37

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه      ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 2.5 و عرض 1250 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق رول سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد. در بازار ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان با نام های ورق سیاه فولاد، ورق سیاه  فولاد مبارکه، ورق سیاه اصفهان، ورق اصفهان و ورق فولاد اصفهان  شناخته می شود.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.5
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
گرید ST37

 

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه      ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 2.5 و عرض 1250 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.5
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه مجتمع فولاد سبا
گرید ST37

 

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه       ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 2.5 و عرض 1000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق رول سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.5
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه مجتمع فولاد گیلان
گرید ST37

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه       ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 2.3 و عرض 600 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2.3
ابعاد (mm) 600
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد و لوله اهواز
گرید ST37

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه        ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز

 

 

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2 کوتاه 1000 شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت برش خورده با ضخامت 2 و ابعاد 2000*1000  میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2 کوتاه 1000 شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2 کوتاه 1000 شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2
ابعاد (mm) 2000*1000
حالت برش خورده
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
گرید ST37

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه        ورق سیاه 2 کوتاه 1000

 

 

     

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 2 و عرض 1250 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 2 فولاد مبارکه الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 2
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

 

آهن       قیمت آهن       ورق         ورق سیاه        ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 1250

 

 

     

 

 

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 فابریک فولاد مبارکه اصفهان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 8 و عرض 1500 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد. در بازار ورق سیاه 8 رول فولاد مبارکه اصفهان با نام های ورق سیاه فولاد، ورق سیاه  فولاد مبارکه، ورق سیاه اصفهان، ورق اصفهان و ورق فولاد اصفهان  شناخته می شود.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 6000*1500
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت فابریک

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه      ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک

         

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 8 و عرض 1250 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

مشخصات

 
ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1250
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد کاویان
وضعیت فابریک

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه      ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان

         

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 8 و عرض 1200 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1200
حالت فابریک
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
گرید ST37

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه       ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی

         

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 اکسین اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 8 و ابعاد 6000*2000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 اکسین اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 اکسین اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد. 

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 6000*2000
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد اکسین خوزستان
وضعیت فابریک

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه        ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک

         

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 70 اکسین اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 70 و ابعاد 6000*2000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 70 اکسین اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 70 اکسین اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 70
ابعاد (mm) 6000*2000
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد اکسین خوزستان
وضعیت فابریک

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه         ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک

         

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 60 اکسین اهواز در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت فابریک با ضخامت 60 و ابعاد 6000*2000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 60 اکسین اهواز الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 60 اکسین اهواز در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 60
ابعاد (mm) 6000*2000
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد اکسین خوزستان
وضعیت فابریک

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه     ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک

               

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 رول فولاد مبارکه اصفهان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 8 و عرض 1500 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق رول سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد. در بازار ورق سیاه 8 رول فولاد مبارکه اصفهان با نام های ورق سیاه فولاد، ورق سیاه  فولاد مبارکه، ورق سیاه اصفهان، ورق اصفهان و ورق فولاد اصفهان  شناخته می شود.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1500
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

 

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه     ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول

           

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 8 و عرض 1500 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1500
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه مجتمع فولاد سبا
گرید ST37

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه      ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا

           

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 8 و عرض 1250 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق رول سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1250
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه مجتمع فولاد گیلان
گرید ST37

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه      ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان

           

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان در صنایع لوله و پروفیل، سازه های فلزی، سازه های فضایی و ساختمانی کاربرد دارد. این ورق به حالت رول با ضخامت 10 و عرض 1000 میلی متر می باشد در صنعت به کلاف گرم نورد دیده (Hot roll coil ) و در بازار به ورق رول سیاه شناخته می شود. 

به علت نوسانات در بازار آهن در صورت اقدام به ، گرفتن تأیید قیمت روز ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان الزامی می‌باشد. قیمت ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان در لیست بصورت کیلویی ارایه می گردد.

ویژگی های محصول
ضخامت (mm) 8
ابعاد (mm) 1000
حالت رول
محل بارگیری کارخانه
کارخانه مجتمع فولاد گیلان
گرید ST37

 

آهن          قیمت آهن       ورق        ورق سیاه       ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان

           

راهنمای ورق سیاه

ورق سیاه چیست

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کارخانه ها

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه فولاد کاویان

ورق سیاه لوله و پروفیل امید البرز

ورق سیاه لوله و پروفیل صبح پارسیان

ورق سیاه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

ورق سیاه لوله و پروفیل مشهد

ورق سیاه لوله و پروفیل موکریان

ورق سیاه لوله و پروفیل نیکان پروفیل

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق سیاه مجتمع نورد فولاد کسری

ورق سیاه نورد و لوله اهواز


ای آهن

پروفیل ها که جزو محصولات پرکاربرد فولادی می باشند در صنعت ساختمان سازی و راه سازی و تولید در و پنجره استفاده زیادی می‌شود و پروفیل ها در دو دسته سبک و سنگین تقسیم بندی می شوند که در این مطلب تصمیم داریم تا در رابطه با تفاوت های این دو سبک با شما صحبت کنیم .

نوع باز شامل مقاطع فولادی مثل تیرآهن ، نبشی ، ناودانی و میلگرد می باشد و نوع بسته آن ها در دسته پروفیل و لوله و قوطی تقسیم بندی می شود. پروفیل های نوع سبک از ورق های روغنی تولید می شوند.

 

 

تفاوت های پروفیل سبک و سنگین در چیست ؟ 

 

تفاوت های پروفیل سبک و سنگین در چیست ؟

 

پروفیل سبک

 به پروفیل هایی که جزو پروفیل های سبک قرار گرفته اند پروفیل مبلی هم گفته می‌شود که از دو استاندارد مشخص در ساختمان پروفیل های سبک استفاده می‌کنند (دو استاندارد DIN 2394 و  EN 10 219-2 ) و معمولاً از ورق روغنی در ساخت پروفیل سبک استفاده می‌شود و ورق های روغنی هم در فرآیند نورد سرد تولید می شوند و کاربرد اصلی پروفیل های سبک در صنایع خانه لوازم خانگی ، دوچرخه سازی ، مبلمان و کانتینر و غیره می باشد .

 

 ویژگی های پروفیل سبک

پروفیل های سبک با توجه به کاربرد هایی که دارند دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که در ادامه با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ های پروفیل سبک آشنا می شوید :

 • ابعاد گوناگون
 • شکل پذیری مطلوب
 • خاصیت آبکاری
 • کیفیت سطحی مطلوبی
 • جوش پذیری بالا
 • دقت ابعادی مطلوب در قطر و ضخامت

همانطور که گفته شد پروفیل های سبک از ورق های روغنی که با فرآیند نورد سرد تولید شده اند به وجود می ‌آیند که کشش سرد باعث ایجاد مقاطع مختلف می‌ شود و هزینه و انرژی کمتری هم در این روش مصرف می شود و با این تفاسیر کیفیت سطحی آن ها هم در شرایط خوبی قرار دارد و سرعت تولید پروفیل های سبک هم بالاست و استفاده از این خاصیت کشش سرد باعث شده که پروفیل سرد در صنایع مختلف خودروسازی و اسلحه سازی و کشاورزی هم کاربرد زیادی داشته باشد .

 

تفاوت های پروفیل سبک و سنگین در چیست ؟

 

 تعیین قیمت پروفیل سبک

معمولاً قیمتی که برای پروفیل سبک اعلام می شود در واحد وزن می باشد و به طور مثال اگر قیمت برای یک کیلو 3210 تومان باشد برای یک تن سه میلیون و 210 هزار تومان خواهد بود و قیمت پروفیل سبک به موارد مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها قیمت روز دلار و قیمت ورق نورد سرد و همچنین تعرفه های گمرکی می باشد .

 قیمت پروفیل سبک در مقایسه با پروفیل سنگین بیشتر است ، اما هزینه آن در واحد طول از نوع سنگین کمتر است و اگر وزنی در نظر گرفته شود ، نوع سبک گران‌تر و اگر طولی باشد نوع سنگین گران تر خواهد بود و دلیل آن هم ضخامت و وزن کمتر پروفیل های سبک یا همان پروفیل های نوع مبلی می باشد . زیرا وزن و ضخامت پروفیل مبلی و پروفیل سبک نسبت به پروفیل سنگین کمتر می باشد .

 

 

 

پروفایل سنگین

نوع دیگری از پروفیل ها ، پروفیل های صنعتی و ساختمانی هستند که معروف به پروفیل سنگین می باشند که در فرآیند نورد گرم تولید می‌شوند و ضخامت آنها بالاتر از یک و نیم میلیمتر می باشد و در صنایع مختلفی مثل دستگاه های صنعتی ، شاسی ماشین آلات و ستون ‌ها از پروفایل سنگین استفاده می‌شود .

 

 

 

تفاوت های پروفیل سبک و سنگین در چیست ؟

 

 ویژگی های پروفیل سنگین

با توجه به مواردی که اشاره شد معمولا پروفیل سنگین را در واحد وزن محاسبه می‌کنند و قیمت آن هم در واحد وزن محاسبه می‌شود و از دیگر ویژگی های پروفیل سنگین می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • پایداری پیچشی و خمشی در سطح بالا
 • جوش‌پذیری بالا
 •  سختی سطحی
 • دارا بودن قیمت مساعد.

 

تفاوت های پروفیل سبک و سنگین

مهمترین تفاوتی که در پروفیل سبک و سنگین وجود دارد نوع ورقه ای است که در تولید آن ها به کار می‌ رود . برای پروفیل سبک از ورق های روغنی استفاده می شود ، اما برای تولید پروفیل سنگین از ورق سیاه استفاده می شود و همانطور که می‌دانید ورق روغنی در فرایند نورد سرد تولید می‌شود و ورق سیاه با فرآیند نورد گرم تولید می‌شود .

تفاوت دیگری که بین پروفیل های سبک و سنگین وجود دارد ضخامت تولیدی آن ها می باشد که معمولاً پروفیل‌ های نوع سبک ضخامت شان کمتر از 1.5 میلیمتر می باشد ولی پروفیل های سنگین ضخامت بالاتر از 1.5 میلیمتر دارند .

با توجه به ویژگی هایی که پروفایل سنگین دارد ، بیشترین کاربرد آن برای مواردی است که توان زیادی باید تحمل شود ، اما نوع پروفیل سبک در شرایط برعکس کاربرد دارد .

 

 قیمت آن ها هم همانطور که گفته شد نوع سبک قیمت بیشتری دارد زیرا برای محاسبه قیمت ، وزن در نظر گرفته می ‌شود و قیمت نوع سنگین از پروفیل سبک کمتر است که از نظر وزنی وزن سبب کمتر از وزن سنگین می باشد .


ای آهن

یکی از عملیاتی که کاربرد زیادی در صنعت دارد خمکاری ورق های فلزی می باشد که آن ها را برای مقاصد مختلف آماده می کند تا شما بتوانید از این ورق های فلزی در ساختمان سازی ، کشتی ‌سازی ، کارخانجات ، کشاورزی و الکترونیک و غیره استفاده نمایید .

این روش یک روش کاملا مکانیکی می باشد که در حین آن به ورق فلزی فشار وارد شده و آن را زاویه دار و خم می‌کند که با استفاده از روش‌ های مختلف این کار صورت می‌گیرد .

 

 

خمکاری ورق های فولادی چیست و چه کاربردی دارد ؟ 

 

خمکاری ورق های فولادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

 

 عوامل مختلفی تعیین کننده نوع روش خمکاری ورق های فلزی می باشد که می توان از این عوامل به جنس ورق ، ضخامت ورق و طرحی که برای کار مدنظر قرار گرفته و همچنین میزان خم شدگی ورق فلزی اشاره کرد . که تمام این موارد با یکدیگر ترکیب شده و مشخص می‌کند که از چه روشی برای خمکاری ورق های فلزی استفاده کنید .

مورد دیگری که در مورد خمکاری ورق های فلزی وجود دارد این است که جنس ورق فلزی ، تعیین کننده نوع خمکاری ورق فلزی به صورت گرم یا سرد می باشد.

اگر در ورقه های فلزی بیش از 1.2 درصد کربن وجود داشته باشد ، توانایی و ظرفیت این ورق ها برای خمکاری پایین‌ تر بوده و باید برای خم کردن آن ها اول به آن ها کمی حرارت دهند و آن ها را گرم کنند . به طور کلی ورق های غیر آهنی به جز ورق روی و آلومینیوم در وضعیت سرد خمکاری می شوند .

 

 

 

در واقع می‌توان گفت که طی عملیات خمکاری ضخامت ورق های فلزی تغییر چندانی ندارد ، ولی چون برای ایجاد خم در ورق باید آن ها کشیده شوند امکان پارگی در بعضی از قسمت ها وجود دارد که همین قضیه باعث تغییر ضخامت آن خواهد شد .

اگر خمکاری ورق فلزی با دقت بالا انجام نشود امکان ترک خوردگی و چین خوردگی ورق فلزی وجود دارد . پس بهتر است که فشار وارد شده توسط پانچ به صورت دقیق محاسبه شود و این محاسبه با توجه به ضخامت ورق ها و شکلی که مدنظر دارید تعیین می شود .

 در صورتی که شما تمام محاسبات را به صورت دقیق انجام داده باشید تا حد زیادی از اشتباهات در زمینه خمکاری جلوگیری به عمل می‌آورید.

 

 

 

خمکاری ورق های فولادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

 

روش های مختلف خمکاری ورق فلزی

خمکاری ورق های فلزی با روش ‌های مختلفی صورت می گیرد که از جمله آن ها می‌ توان به خمکاری برشی ، خمکاری فلنج ، خمکاری دورانی و خمکاری هوایی و خمکاری منحنی و خمکاری کانالی ( یو شکل ) اسم برد که نوع شکلی که در نهایت مد نظر ما است تعیین می کند که از کدام یک از روش ها برای خمکاری ورق فلزی استفاده کنیم . علاوه بر آن ها شکل سنبه و پانچ هم تغییر پیدا می کند .

 

 

 

نحوه خمکاری ورق های فلزی

برای اینکه ورق های فلزی را خم کنند از دستگاه های مختلفی استفاده می کنند که رایج ترین ماشین هایی که در این عمل استفاده می‌شود دستگاه های سی ان سی پرس برک می باشد .

به منظور خمکاری ، ورق فلزی روی قطعه تو خالی به اسم سمبه قرار می گیرد و با اعمال فشار صفحات سنگینی ثابت نگه داشته می شود. معمولا میزان فشار  این صفحات و پانچ جداگانه کنترل می شوند.

بعد از آن ابزار فولادی و سنگین ( پانچ ) با اعمال فشار از بالا، ورق را خم می کند. زاویه خم شدن ورق بستگی به اندازه ی فشار وارد شده بوسیله ی پانچ دارد. پس می توان گفت که کنترل و تنظیم فشار پانچ پرس برک باید با دقت انجام شود . شکل نهایی ورق خم شده هم بستگی به شکل سنبه و پانچ دارد.

سمبه و پانچ در یک دستگاه پرس برک بر اساس فرم قطعه مورد نظر تغییر می کنند. ممکن است ورق فلزی پس از خمکاری نیاز به پرداخت داشته باشد که بوسیله ی دستگاه های مخصوصی این کار انجام  خواهد شد وممکن است لبه های کار به وسیله پرس برک پانچ شوند تا نیازی به پرداخت نباشد .

 

 

 

خمکاری ورق های فولادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

 

قابلیت های دستگاه پرس برک

این دستگاه خمکاری ورق های فلزی علاوه بر خم کردن فلز ، می‌ تواند در ورق های فولادی و فلزی سوراخ هم ایجاد کند و با تعویض پانچ ، طرح های مشبکی روی ورقه های فلزی ایجاد می‌کند که ممکن است این ویژگی در بعضی از صنایع بسیار اهمیت پیدا کند و می تواند بین ورق فلزی شکاف هم به وجود بیاورد .

 

 در بعضی از مواقع قابلیت برش ورق ها را هم دارند و می توانند آن ها به صورت نواری و صاف برش دهند . در صورتی که تمایل داشته باشید ورق فلزی را بیش از 90 درجه خم کنید ، نیاز به یکسری ابزارهای دیگری هم پیدا خواهید کرد که بتوانند نیروی فشاری افقی را تولید نمایند .


ای آهن

با دانستن تفاوت های ناودانی سبک و سنگین می ‌توانید آن ها را بهتر شناخته و متناسب با نیاز خود نمونه مورد نظر را انتخاب و اری نمایید .

 

 

تفاوت ناودانی سبک و سنگین در چیست ؟ 

 

 ناودانی چیست ؟

ناودانی ها در واقع پروفیل هایی هستند که با عملیات نورد بر روی بیلت تولید می شوند و سطح مقطع پروفیل به صورت یو انگلیسی می باشد که از یک سمت به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی دارد . پروفیل ها هم در دو گروه باز و بسته قرار دارند که ناودانی ها در دسته ی پروفیل باز قرار می گیرند و از ناودان ها در موارد مختلفی استفاده می شود که بیشتر آن ها در زمینه ی صنعت و ساختمان خواهد بود .

 

تفاوت ناودانی سبک و سنگین در چیست ؟

 

ناودانی سبک

ناودانی سبک همانطور که از نامش پیداست از نظر وزنی نسبت به وزنی که روی جدول اشتال قرار دارد کمتر می باشد و وزن ناودانی های سبک خیلی کمتر از وزن استاندارد جدول مهندسی اشتال بوده و ایران و روسیه جزو بیشتر کشورهایی هستند که ناودانی سبک تولید می‌کند .

 

 

 

ناودانی سنگین

برعکس ناودانی های سبک ، ناودانی های سنگین کاملاً وزنی مطابق با وزن جدول اشتال دارند و وزن و ابعاد ناودانی های سنگین با استاندارد جدول های مهندسی کاملاً مطابقت دارد و بیشتر در کارخانجات داخلی و بعضی از کارخانجات اروپایی تولید می شوند و شما می توانید با توجه به نوع هدف و نیاز خود نمونه های مورد نظر را اری نمایید .

 

تفاوت ناودانی سبک و سنگین در چیست ؟

 

 خصوصیات ناودانی سبک چیست ؟

ناودانی های سبک خصوصیات متفاوتی دارند که مربوط به وزن و ابعاد آن ها می باشد . همانطور که گفته شد نسبت به مقادیر جدول مهندسی اشتال وزن و ابعاد پایین تری دارند و استاندارد متفاوتی نسبت به استانداردهای تولیدی ناودانی سنگین دارند و به همین دلایل قیمت ناودانی های سبک ارزان تر از قیمت ناودانی های سنگین بوده و دلیل اصلی آن هم وزن کمتر ناودانی های سبک در مقایسه با سنگین می باشد .

 

 

 

تفاوت های ناودانی سبک و سنگین در چیست ؟

ناودانی سبک و ناودانی سنگین تفاوت‌ هایی با یکدیگر دارند که این تفاوت ها باعث تنوع کاربری و کاربرد آن ها در صنایع مختلف شده است . از جمله این تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • ابعاد و وزن

 • استانداردهای در نظر گرفته شده در زمان تولید محصول فولادی مد نظر

 • کاربرد هر یک از دو نوع سبک و سنگین

 • قیمت

 

در نهایت می ‌توان به این موضوع اشاره داشت که وزن ناودانی های سبک از جدول استاندارد اشتال کمتر بوده و وزن ناودانی سنگین مطابق با جدول مهندسی می باشد و شما با توجه به نیاز و نوع پروژه مورد نظر ، می توانید نمونه های مورد نیاز ناودانی خود را تهیه نمایید.

 

 

تفاوت ناودانی سبک و سنگین در چیست ؟


ای آهن

مقاطع فولادی در واقع محصولاتی هستند که با فرایند های پر مصرفی از یکسری مواد اولیه مثل تختال و شمش فولاد و شمشال و بلوم تولید می ‌شوند که بیشتر آن ها در صنعت و زمینه های مختلف کاربرد زیادی دارند که از جمله پرمصرف ترین آن ها می توان به تیرآهن ، نبشی ، سپری ، ناودانی ، میلگرد و مفتول اشاره کرد که در این مطلب با چند مورد از پر طرفدار ترین و پرکاربردترین آن ها آشنا خواهید شد.

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

تیر آهن

از بین سایر مقاطع فولادی تیر آهن ها جزو پر کاربرد ترین و اصلی ترین مقاطع فولادی هستند که در ساختمان سازی از آن ها استفاده می‌شود و معمولاً برای قسمت هایی مثل خرپا ، ستون ، پل های لانه زنبوری و تیر سقف از تیر آهن ها استفاده می شود .

 

 

 

 انواع تیرآهن

INP     ( استاندارد چین و روسیه  )

  تیرآهن INPتحت استاندارد روسیه و چین تولید می شوند و ضخامت بال ها در این نوع تیرآهن با فاصله گرفتن از مرکز ، کمتر می شود.

 

 IPB     ( بال پهن یا  H )

در تیر آهن های پهن بال طول بال ها افزایش پیدا کرده است و تیرآهن پهن H در دو نوع سبک L و سنگین V عرضه می شوند .

 

 

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

ناودانی

از جمله مقاطع پرکاربرد در زمینه ساختمان سازی و صنعت ناودانی ها هستند که از یکسری ورق های فولادی تولید می شود و انواع مختلفی دارند .

 از جمله انواع ناودانی می ‌توان به نام ناودانی ساده و ناودانی مشبک اشاره کرد که ناودانی ساده اصولاً برای ساختن پل ‌های باربری استفاده می شوند و ناودانی های مشبک برای ساختن سازه های سبک و نصب سنگ و ساختن قفسه های فولادی که استحکام بالایی دارند استفاده می شود .

 

 

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

میلگرد یا آرماتور فولادی

 میلگرد ها هم از جمله مقاطع ساختمانی و صنعتی هستند که بسیار پرکاربرد بوده و برای تقویت بتن از میلگرد یا آرماتور فولادی استفاده می کنند تا تحمل نیروهای کششی بیشتری را داشته باشند .

 

 

 

 روش ساخت میلگرد

میلگرد ها با استفاده از فرآیند نورد گرم تولید می شوند که برای افزایش ترکیب با بتن به صورت آجدار با اسم های مختلف میلگرد آج 340، میلگرد آج 400و میلگرد آج 500، تولید می ‌شوند که میلگرد ها به صورت کلی در شکل ساده و بدون آج هم ساخته می ‌شوند .

کلاف میلگرد هم به دو صورت شاخه و کلاف و همچنین ساده و جدار تولید شده که کلاف ها در سایز 12 و نهایتاً تا 14 تولید می‌ شوند که معمولاً به صورت پیچیده شده در بازار عرضه می شود .

اگر  ساختمان سازی در کنار یک مکان مرطوب یا به طور کلی در آب و هوای با رطوبت بالا باشد ، بهتر است از میلگرد های ضد زنگ استفاده شود . زیرا این میلگردها با لایه اپوکسی پوشیده شده ‌اند که خاصیت ضد زنگ دارند و می ‌توانند باعث عمر سازه شوند .

همچنین میلگرد گالوانیزه هم تا حد زیادی در برابر زنگ زدگی مقاومت از خود نشان می دهد و روی آن ها هم با یک لایه از فلز روی پوشیده شده است .

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

 سیم فولادی یا طناب فولادی

ممکن است طناب یا سیم فولادی را با اسم سیم بکسل هم شنیده باشید که معمولاً در صنعت خودروسازی ، گاز ، پتروشیمی ، عمران و شهرسازی و آسانسور در انواع بالابر و همچنین لیفت جرثقیل از طناب فولادی استفاده می‌ شود .

 طناب فولادی به این صورت ساخته می ‌شود که چند سیم در یک مغزی فولادی تابیده می شوند تا در نهایت سیم فولادی ساخته شود که در اندازه و قطرهای مختلف می باشد و با توجه به نوع کاربرد آن طناب فولادی خود را انتخاب می کنید .

اگر بخواهید از نمونه های کاربرد طناب فولادی در زمینه ‌های مختلف آگاهی داشته باشید می توان به سیم های ظریفی که در ترمز دوچرخه ها به کار رفته تا کابل های بزرگی که وزن پل های معلق را نگه می دارند اشاره کرد که در همه از طناب های فولادی استفاده شده است .

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها

 

سپری

از دیگر انواع مقاطع فولادی سپری ها هستند که در ساختمان سازی و صنعت کاربرد زیادی دارند و به شکل حرف تی انگلیسی (T) می باشد که علاوه بر مواردی که گفته شد در پل سازی ، سد سازی و ساختن سازه های فلزی مختلف و همچنین ساخت ستون و خرپا و اسکلت گلخانه ها استفاده می شود .

 سپری از بلوم فولادی با استفاده از روش نورد گرم تولید می شود که قیمت آن ها با توجه به کیفیت و نوع کاربرد متفاوت بوده و شما می توانید با توجه به هدفی که دارید مدل مناسب را برای خود انتخاب و اری نمایید .

 

 

 

 

آشنایی با انواع مقاطع فولادی و کاربرد آن ها


ای آهن

لوله ها انواع مختلفی دارند که در دسته لوله های داربست ، لوله جدار چاه ، لوله اسپیرال ، لوله مانیسمان ، لوله گاز رسانی و انواع دیگر قرار می گیرند . در این مطلب تصمیم داریم در مورد لوله مسی صحبت کنیم زیرا این لوله ها کاربردهای زیادی دارند که در سیستم های لوله کشی و تهویه و همچنین سیستم های حرارتی از آن ها استفاده می شود .

کارخانه های مختلفی لوله های مسی را تولید و عرضه می‌ کنند و این لوله های مسی با توجه به ضخامت و ویژگی هایی که دارند قیمت های متفاوتی هم خواهند داشت .

 

 

کاربرد، مزایا و محدودیت های انواع لوله مسی

 

 

لوله مسی

 

دسته بندی لوله های مسی از نظر کاربرد

همانطور که گفته شد لوله های مسی جزو لوله های بسیار پر کاربرد در صنایع هستند که با توجه به نوع کاربرد به چهار دسته لوله مسی شاخه ، لوله مسی کلاف ، لوله مسی کویل و لوله مسی مویین تقسیم ‌بندی می ‌شوند که هر کدام از آن ها ویژگی ، مزایا و کاربردهای بخصوصی دارند .

 

لوله مسی شاخه

لوله های مسی شاخه هیچ نوع آلودگی ندارند و کاملاً هم سطح هستند و چون در آن ها هیچ نوعی اثری از آلودگی دیده نمی ‌شود ، این ویژگی باعث شده که توان هدایت الکتریکی بالایی در این لوله ها وجود داشته باشد و علاوه بر آن در برابر خوردگی هم مقاومت زیادی دارند و در تاسیسات بیمارستان ها و تهویه مطبوع می توان از لوله های مسی شاخه استفاده کرد .

 

لوله مسی کلاف

لوله های مسی ضخامت های مختلفی دارند که قطر آنها از 14 اینچ تا 87 اینچ و طول آنها از 15 تا 50 میلی متر متغیر می باشد که مشتری با توجه به نیاز خود نوع مورد نظر را اری می‌کند . این لوله ها معمولاً جنس نرمی ‌دارند و در سیستم لوله‌کشی و سرمایشی و گرمایشی از لوله مسی کلاف استفاده می شود .

 

لوله مسی

 

 لوله مسی کویل

از این نوع لوله مسی در مبدل های حرارتی و دستگاه های حرارتی استفاده می ‌شود و هدایت حرارتی مس تقریبا دو برابر آلومینیوم بوده و می تواند انتقال حرارت را بسیار بیشتر از آن انجام دهد و راندمان انتقال حرارت با استفاده از لوله مسی کویل بسیار بالا می‌ رود .

 

لوله مسی مویین (CAPILLARY)

این لوله ها قطر خیلی کمی دارند و به همین دلیل است که به آن ها مویین گفته می‌ شود که در چیلرها و تبریدها معمولاً از لوله مسی مویین استفاده می ‌شود که بین ورودی اپراتورها و خروجی فیلترها قرار می‌گیرند و اگر قطر آن ها از 64 میلیمتر بیشتر باشد به صورت شاخه ای در بازار عرضه می شوند .

 

دسته بندی لوله های مسی با توجه به نیاز بازار

لوله های مسی که تا به حال از آن ها صحبت کردیم با توجه به نیاز بازار در سه دسته مختلف قرار می‌ گیرند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد :

لوله مسی  TPC: این لوله‌ ها به علت انتقال سریع جریان الکتریکی مصرف بالایی دارند.

لوله مسی DLP و DHP : این دو نوع لوله مسی هم جریان الکتریکی خوبی را برقرار می کنند و هم جوش‌کاری مناسبی دارند و به همین دلیل از آن ‌ها در ساخت مبدل‌ های حرارتی استفاده می شود .

 

 

 

لوله مسی

 

دسته بندی لوله مسی با توجه به ضخامت دیواره

اگر بخواهیم لوله ‌های مسی را با توجه به ضخامت دیواره آن ها تقسیم کنیم به سه نوع  L، K و M در بازار وجود دارند که به ترتیب ضخامت آن ها کمتر و کمتر می شود و این سه موردی که نام برده شد قطر خارجی یکسانی دارند و اگر بخواهید در دستگاه گرمایشی ساختمان از آن ها استفاده کنید ، بهتر است از کمترین ضخامت یعنی لوله M استفاده کنید . زیرا فشار در دستگاه‌ های گرمایشی مناطق کوچک بسیار پایین است و در عوض برای مصرف انتقال آب بهتر است از لوله ای که ضخامت بیشتری دارد یعنی لوله L استفاده کنید .

 

محدودیت های استفاده از لوله مسی

لوله های مسی در برابر اکسیژن محلول در آب مقاومت خوبی دارند ، ولی در عوض مقاومت آن ها در برابر خوردگی مواد شیمیایی کم است و تغییرات شیمیایی در دماهای بالای ضدیخ های پایه گلیکول باعث خوردگی لوله های مسی می شود و این خوردگی ها با تابش خورشید بیشتر اتفاق می افتد ، پس بهتر است از این لوله ها در دستگاه های خورشیدی استفاده نشود.

پس در واقع در صورتیکه سولفید هیدروژن چگالی بالایی داشته باشد ، لوله ‌های مسی گزینه مناسبی برای آن کار نخواهد بود و خیلی زود آسیب می ‌بیند .

 

لوله مسی

 

 مزایای لوله های مسی

مزیت لوله های مسی به طور کلی در این است که برای محیط زیست بسیار مناسب هستند و در برخی از آن ها هیچ نوع آلودگی وجود ندارد و علاوه بر آن غالب ساده ‌ای دارند و هزینه تولید لوله های مسی پایین است و به صورت یکنواخت می توانند دما را در بدنه لوله پخش کنند و قابلیت انتقال بالای حرارت در آن ها از ویژگی‌ های مثبت لوله ‌های مسی می باشد .

ولی همانطور که گفته شد در بعضی از مواقع هم نمی توان از آن ها استفاده کرد زیرا دچار خوردگی خواهند شد .

به طور کلی می‌توان گفت که لوله های مسی در چهار دسته مختلف شاخه ، کلاف ، کویل و مویین و از نظر بازار در سه دسته DLP، TPC و DHP قرار می‌ گیرند و از نظر ضخامت دیواره به صورت  L، K و M وجود دارند و شما با توجه به در نظر گرفتن تمام این موارد باید لوله ی مسی مناسب خود را انتخاب و اری نمایید و قیمت لوله مسی در انواع مختلف آن متفاوت است .

 

 

 

لوله مسی

 

 
ای آهن

یکی از مهم ترین پروفیل ‌های ساختمانی که در بیشتر کارخانه ها و پروژه های صنعتی از آن استفاده می ‌شود تیر آهن ها هستند که استانداردهای آن ها در دسته های مشخصی است و مهمترین ویژگی هایی که دارند دقت بالای ساخت آن ها می باشد . یعنی در صورتی که تیر را برش دهید ، اندازه بال ها به صورت دقیق به یک اندازه خواهد بود و معمولاً تیرآهن هایی که در بازار مشاهده می شود در سه دسته قرار دارد :

 • تیرآهن بال پهن

 •  تیرآهن با استاندارد ایران و اروپا

 •  تیر آهن با استاندارد چین و روسیه

 

تیر آهن چیست؟ کاربرد، استاندارد و انواع تیر آهن

 

 

 

تیر آهن چیست؟ کاربرد، استاندارد و انواع تیر آهن

 

استاندارد های مختلف تیرآهن

IPE

تیر آهن هایی با استاندارد IPE  بر اساس استاندارد اروپا تولید می‌ شود و ضخامت باله ‌های آن ثابت می باشد.

INP

شکل و ضخامت بال تیر آهن هایی با استاندارد INP با فاصله گرفتن از بدنه ی تیر آهن کاهش پیدا می کند و این نوع استاندارد مربوط به کارخانه های چین می باشد.

IPB

تیر آهن هایی با استاندارد IPB ساختاری دارند که طول بال ‌ها افزایش پیدا می کند و اندازه بزرگتری دارد که به آن های تیرهای هاش می‌گویند.

 

 

 

 

انواع تیرآهن

تیر آهن ها با توجه به کاربرد به انواع مختلفی تقسیم می شوند :

 • تیر آهن های سبک

 • تیر آهن های هاش

 • تیر آهن های لانه زنبوری

 • تیر آهن های ذوبی

 

تیر آهن چیست؟ کاربرد، استاندارد و انواع تیر آهن

 

علت نام گذاری تیرآهن های لانه زنبوری و هدف آن ها

یکی از اهداف اصلی ساخت تیر آهن های لانه زنبوری تحمل فشار زیاد توسط تیر آهن ها با کمترین میزان تغییر شکل است و بعد از اینکه این کار روی تیر آهن انجام می شود ، یکسری حفره های ریزی داخل آن ایجاد می‌ شود و به همین دلیل به آن لانه زنبوری می گویند که باعث بالاتر رفتن تنش در لوله خواهد شد. 

 

 

طریقه ساخت تیرآهن لانه زنبوری

برای اینکه یک تیر آهن لانه زنبوری ساخته شود ، ابتدا باید تیر آهن نورد شده به صورت ذوزنقه خط کشی شود و برای اینکه تغییر شکلی در آن به وجود نیاید جوش های ریزی به عنوان خال جوش به او می‌دهند و بعد را در جای ثابتی می‌ گذارند تا حرکتی نداشته باشد و سپس آن را برش می زنند . بعد از اینکه برش دو طرف تیر آهن به صورت دقیق در کنار یکدیگر گذاشته شدند ، آن ها را به هم متصل می کنند .

 

 

 

تیر آهن چیست؟ کاربرد، استاندارد و انواع تیر آهن

 

ویژگی های تیر آهن

تیرآهن ها ویژگی و مزایایی دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .

 

 • کاهش مصرف آهن در سازه ها

 • افزایش استحکام و مقاومت سازه

 • کاهش سطح مقطع سازه

 • کاهش خطای انسانی و یکنواختی

 • افزایش سرعت پروژه


ای آهن

فولادی که در بتن ها برای جبران مقاومت کششی پایین آن ها استفاده می شود آرماتور یا میلگرد نامیده می شود . علاوه بر آن فولادی که در سازه های بتن آرمه به کار می ‌رود به شکل سیم یا میلگرد هستند که به آن ها فولاد میلگرد می گویند . گاهی اوقات به جای آن ها از فولاد ساختمانی مثل ناودانی یا قوطی هم برای مسلح کردن بتن استفاده می شود .

با توجه به اینکه فولاد میلگرد در کدام کشور ساخته می شود ، استاندارد آن هم متفاوت خواهد بود . تفاوت استانداردها نشان دهنده تفاوت در طبقه ‌بندی و مشخصات در طرح خواص مکانیکی فولاد ها می باشد که در کشور ایران بیشتر فولادهای آرماتور توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند که استاندارد ساخت این میلگردها بر اساس استاندارد روسی می باشد .

میلگرد ها علاوه بر استاندارد ، تنوع در قطر هم دارند که استانداردهای تولید کنندگان در مورد قطر متنوع است . به طور مثال در سیستم روسی که کارخانه ذوب آهن اصفهان از آن استفاده می ‌کند ، قطر میلگرد ها تا 40 میلی متر هم می‌رسد .

 

 

میلگرد چیست ؟

 

 

میلگرد چیست ؟

 

 انواع میلگرد

در صنعت بتن و بتن ریزی بیشترین استفاده از میلگرد با مشخصه فولاد معمولی می باشد که بر اساس استاندارد روسیه بوده و در ایران رواج زیادی دارد که در ادامه به انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آن ها اشاره خواهیم کرد .

 

میلگرد نرم بدون آج (A1)

میلگردهای نرمی که آج ندارند با تنش جاری 2300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش گسیختگی 3 هزار و 800 کیلومتر بر سانتی متر مربع و همچنین تغییر شکل نسبی پلاستیکی 25 درصد تحت عنوان میلگرد نرم و بدون آج شناخته می ‌شوند که معمولاً شکل آن ها صاف بوده و آجی در آن وجود ندارد که برای آهنگری و تغییر شکل و کارهای جوشکاری مناسب است یک میلگرد داکتایل می باشد .

 

میلگرد نیمه سخت یا آج ساده (A2)

میلگرد نیمه سخت یا آج ساده با تنش جاری 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی 19 درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک و نیمه نرم شناخته می شود.

این میلگرد بصورت آجدار و یا آج فنری شکل می باشد که برای ساختمان سازی و خاموت زنی مناسب می باشد .

 

 

 

میلگرد چیست ؟

 

میلگرد سخت با آج پیچیده  (A3)

میلگرد با آج پیچیده تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) 14 درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی می باشد. این میلگرد بصورت آجدار و یا آج جناقی می باشد .

معمولا برای آهنگری و تغییر شکل های زیاد استفاده از این میلگردها کار درستی نیست و اصلا نباید روی آن جوشکاری انجام شود .

 

میلگرد سخت با آج پیچیده  (A4)

این نوع میلگردها آج دوکی شکل دارند و میلگرد A4 یا میلگرد با آج 520 و 500 از نوع میلگرد آجدار مرکب هستند و آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد.

 

 

 

میلگرد چیست ؟

 

انواع میلگرد

 • میلگرد ساده 240 (میلگرد ساده)

 • میلگرد آج دار 340 (میلگرد آجدار مارپیچ) یا ( یکنواخت)

 • میلگرد آج دار 350 (میلگرد آجدار مارپیچ) یا ( یکنواخت)

 • میلگرد آج دار 400 (میلگرد آجدار جناقی) یا (یکنواخت)

 • میلگرد آج دار 420 (میلگرد آجدار جناقی ) یا ( یکنواخت)

 • میلگرد آج دار 500 (میلگرد آجدار مرکب)

 • میلگرد آج دار 520 (میلگرد آجدار مرکب ) 

 

کاربرد میلگرد یا آرماتور در بتن

میلگردها به شکل‌ های متنوعی در سازه های بتنی استفاده می شوند و معمولاً در نقشه ‌های سازه‌ای ‌، بصورت دقیق ترسیم می شوند.

 • میلگرد راستا‌ برای افزایش مقاومت کششی بتن مورد استفاده قرار می گیرد .

 • میلگرد خاموت برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌ مورد استفاده قرار می گیرد .

 • میلگرد سنجاقک برای تقویت مقاومت برشی خاموت‌ها و اتصال کامل بین میل گردهای طولی و خاموت مورد استفاده قرار می گیرد .

 • میلگرد خرک نیز برای قرار دادن دو شبکه‌ی متوالی افقی با فاصله‌ی معین در داخل قالب مورد استفاده قرار می گیرد .

 • میلگرد رکابی برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دال ‌ها یا بین دو سفره آرماتور مورد استفاده قرار می گیرد .

 • میلگرد ادکا در لنگرهای منفی در تکیه‌گاه‌ های تیر و برای تحمل نیروهای برشی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

میلگرد چیست ؟

 

 
ای آهن

برای استفاده از آهن آلات در صنعت معمولاً روی فلزاتی که در برابر خوردگی مقاومت زیادی ندارند ، پوششی از فلز روی می گذارند که از این فلز در برابر خوردگی محافظت کند . به این عملی که پوشش روی را روی فلز قرار می‌دهد گالوانیزاسیون می گویند و یک لایه فلز روی با ترکیباتی از آهن در این فرآیند روی فلز کشیده می شود.

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت 

 

 

لوله گالوانیزه چیست ؟

در مورد لوله های فولادی هم همین اتفاق برای ایجاد حفاظت آنها نسبت به خوردگی می‌افتد و از روی و ترکیبات آهن پوششی روی لوله های فولادی قرار می گیرد تا آن ها را تبدیل به لوله گالوانیزه کند که معمولاً طول لوله های گالوانیزه 6 متر می باشد و اتصالات آنها هم برشن، کمربند و قفل است.

لوله های گالوانیزه با استفاده از دنده پیچ ها به هم متصل می شوند و با استفاده از وسایل دیگری آب بندی آنها انجام می‌ شود تا در دو دسته لوله گالوانیزه آهنی و لوله گالوانیزه فولادی قرار گیرند که هر کدام از آنها در صنایع خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت

 

 نحوه تولید لوله گالوانیزه

برای تولید لوله گالوانیزه معمولا از روش غوطه ور سازی گرم استفاده می‌کنند که اول لوله ها را به بخش آماده سازی بر اساس استاندارد های مجاز می برند تا پوشش فلز روی توسط لوله های گالوانیزه بهتر جذب شود و عمل گالوانیزه شدن به خوبی انجام شود .

در مرحله اول معمولاً لوله ها چربی گیری می‌شوند و بعد زنگ آهن از سطح لوله ها پاک می شود . بعد از آن محلول فلاکس در محیط قرار می گیرد و لوله داخل آن وارد می‌شود و آغشته به محلول فلاکس می‌شود که این محلول باعث نفوذ مواد روی سطح فولاد می‌شوند و بعد از اینکه این مرحله انجام شد لوله وارد دستگاه گالوانیزه و سپس کوره های مخصوص با دمای 120 درجه سانتیگراد می شود و بعد در کوره ها خشک می‌شوند و در نهایت وارد حمام فلزی روی می‌شوند و یک دقیقه در دمای 450 درجه قرار می گیرند .

بعد از آن خیلی سریع لوله مورد نظر از حمام خارج می شود و فلز اضافه روی که سطح داخلی و خارجی لوله ها بوده توسط بخار و دمش هوا پاک شده تا در حالت قابل استفاده و نرمال قرار گیرد . در مرحله بعد به داخل آب سرد فرو می رود تا آلیاژی از فلز آهن و روی به روی لوله تشکیل شود و در نهایت دنده می‌شوند و برای اینکه از این دنده ها محافظت شود یک درپوش پلاستیکی هم روی آن قرار می دهند.

 

 

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت

 

 لوله گالوانیزه آهنی

معمولاً لوله های گالوانیزه آهنی دارای رنگ تیره و خاکستری هستند که به دو نوع سبک و متوسط تقسیم می‌شوند که از جنس آهن سفید نورد شده می باشند که گاهی اوقات به لوله گالوانیزه آهنی ، لوله های درز هم گفته می‌شود و ممکن است با این نام هم آن را شنیده باشید که در آن درز توسط دستگاه‌های به هم وصل می شود و بعد جوش داده می شوند و بعد از آن لوله داخل فلز روی حالت مذاب برده می شود و سپس تبدیل انجام می‌شود و در نهایت لوله گالوانیزه آهنی تشکیل می شود .

 

 

 

 لوله گالوانیزه فولادی

برای تهویه معمولاً از لوله گالوانیزه فولادی استفاده می شود که در تخلیه فاضلاب ها هم از همین لوله استفاده می‌کنند که از جنس فولاد نرم بوده و برای تهیه آن ها معمولاً مقاومت به خوردگی افزایش پیدا می کند تا در برابر زنگ زدگی و انواع اسیدها مقاومت بیشتری از خود نشان دهند .

برای تولید آن ها معمولاً لوله ها را داخل وان فلز روی می گذارند و ورق فولادی به ورق گالوانیزه فولادی تبدیل می شود تا در نهایت لوله گالوانیزه فولادی تشکیل شود .

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت

 

 لوله گالوانیزه گرم

لوله گالوانیزه گرم با استفاده از روش گالوانیزه گرم تولید می شود که در این روش لوله گالوانیزه داخل وان مذاب روی غوطه ور می شود و بعد از آن هم حرارت می بیند .

 

 لوله گالوانیزه سرد

برای تهیه لوله گالوانیزه سرد از روش گالوانیزه سرد استفاده می‌کنند که نمک‌های روی در یک محلول آبی الکترولیز می‌شود و بعد لوله گالوانیزه سرد تولید می‌شود .

 

 ویژگی های لوله گالوانیزه

معمولاً از لوله های گالوانیزه در صنایع مختلف استفاده می‌ شود و بسیار پرکاربرد هستند و ساختمان خانه ها معمولاً از لوله ساخته می‌ شود . قیمت لوله گالوانیزه هم نسبت به سایر محصولات فولادی متناسب بوده و مقاومت و دوام بالایی دارند و قابلیت بازیافت و استفاده مجدد این لوله ها یکی از ویژگی‌های مثبت آن ها می باشد .

 

 

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت

 

 کاربردهای لوله گالوانیزه

معمولاً از این لوله‌ها در زمینه‌ های مختلفی استفاده می شود که از جمله آن ها ، انتقال حرارت ، انتقال گاز و انتقال آب می باشد . ایجاد زنگ آهن در لوله های فولادی باعث آلوده شدن به اتصالات و مخلوط شدن آن ها با باکتری‌ها می‌شود و چون در آب فلزات سنگین زیادی وجود دارد ، لوله های فولادی معمولاً دچار خوردگی می شوند که این باعث می شود به بدن انسان هم آسیب برسد .

 پس برای همین از لوله های گالوانیزه استفاده می‌کنند تا از این آسیب‌ ها جلوگیری شود . پس بیشترین کاربرد لوله گالوانیزه در صنایع آب می باشد .

 

تعریف لوله گالوانیزه و انواع آن و موارد استفاده در صنعت

 

 
ای آهن

از جمله محصولات مهمی که در ساخت و ساز کاربرد دارد و آگاهی از مشخصات آن می‌تواند به کاربرد بهتر آن کمک کند لوله داربست می باشد که نحوه اتصال و کیفیت آن تاثیر زیادی در کیفیت کار شما و جلوگیری از خسارت ها خواهد داشت .

 

 

 

 

معمولا لوله داربستی در دسته لوله های درزدار قرار دارند که در تولید آن ها از ورق سیاه یا ورق نورد گرم 6 متری استفاده می‌ شود و در ساختمان سازی از آن ها استفاده زیادی می شود که علاوه بر آن در داربست ساختمان ها هم از لوله های داربستی استفاده می‌شود که ممکن است وقتی با اسم لوله ها در صنعت روبرو شوید، اسم لوله داربستی را با لوله 5 هم بشنوید که در ادامه در رابطه با لوله داربستی، مشخصات و انواع آنها صحبت خواهیم کرد.

 

 

 

 لوله داربستی

 

 لوله داربستی چیست ؟

داربست های ساختمانی در واقع سازه هایی از جنس فلز هستند که برای سهولت دسترسی به نقاط سخت ساختمان برای ساخت و ساز از این لوله های داربستی استفاده می‌شود و این داربست ها متشکل از لوله های 3 تا 6 متری از جنس فلز هستند که به آنها لوله داربستی می‌گویند .

 لوله های داربستی در دو نوع سبک و سنگین برای شرایط وزنی مختلف تولید شده اند که سایز استاندارد آن ها قطر خارجی 48.3 و ضخامت دیواره  3.2 میلیمتر و طول لوله 6 متر می باشد .

برای اینکه یک سازه داربستی درست شود باید لوله های داربستی به هم متصل شوند که با استفاده از بست های ویژه این اتصال صورت می گیرد و لوله های داربستی همان لوله های صنعتی هستند که هیچ سیالی در آنها منتقل نمی‌شود ، پس در معرض آزمایشات گاز و آب نیستند و از این نوع آسیب ها مصون می باشند .

کاربرد لوله های داربستی فقط در صنعت بوده و موارد استفاده از آن هم در صنایع و سازهای مختلف می باشد که بیشترین سایز لوله داربستی 11.2 اینچ یا همان نمره 5 است که علت نامگذاری آن به اسم لوله پنج همین دلیل می باشد . بیشترین ضخامتی که در صنعت مورد استفاده قرار گرفته ضخامت 2 و 2.5 میلیمتر بوده است .

 

 لوله داربستی

 

پس می‌ توان گفت که داربست ها از میله های فلزی و چوبی ساخته شده اند که یک تکیه گاه برای بخشی از سازه هستند . ساختن این سازه‌ها کار هرکسی نیست و به تخصص نیاز دارد ، زیرا اگر خراب بشود خسارت های زیاد مالی وارد خواهد شد و باید فاصله استاندارد داربست از ساختمان 30 تا 40 سانتیمتر باشد که مناسب ترین فاصله توسط معمار تعیین خواهد شد .

 

 

 

انواع داربست

 داربست چکشی ستاره : معمولاً این سازه ها از یکسری مهار های افقی و پایه های عمودی تشکیل شده‌اند که مزایای زیادی دارند که از جمله آن ها راحتی در باز و بسته شدن و نیاز نبودن به آچار می باشد و همچنین نیاز به مهار بندی در ارتفاع های زیاد نیست و نیاز به کارگر ماهر هم نخواهد بود و جابجایی و انتقال داربست چکشی ستاره هم آسان است .

 

داربست مثلثی

از یکسری فریم های مثلثی تشکیل شده که به صورت نر و ماده به هم وصل می‌شوند که مزیت آن ها راحتی باز و بسته شدن و عدم نیاز به کارگر ماهر می باشد .

 

داربست چکشی کاسه‌ای

از پایه های عمودی و مهار های افقی تشکیل شده که مزیت آن توسعه در‌پلان و نیاز نبودن به مهار بندی در ارتفاع زیاد می باشد و همچنین قابلیت استفاده در داربست بندی نمای ساختمان‌ها هم وجود دارد .

 

 

 

 لوله داربستی

 

اجزای تشکیل دهنده داربست

به طور کلی می‌توان گفت که داربست ها از دو قسمت عمده شامل لوله داربست و بست داربست تشکیل شده اند که انواع لوله های سنگین و سبک و بست داربست تک پیچ و دو پیچ بسته به نوع داربست در نصب آن مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آن ها شامل موارد زیر است :

 لوله داربستی شامل دو نوع گالوانیزه و فولادی و در دو نوع درزدار و بدون درز می باشد که بدون درز آن ایمنی بیشتری دارد.

کفشک پایه از جنس چوب می باشد و در زیر کفشک های فلزی داربست در سطوح ناهموار قرار می گیرد.

کفشک فلزی هم از جنس فلز بوده و در قسمت انتهایی لوله داربست بر روی کفشک پایه قرار می گیرد.

 

تخته داربست در دو نوع فلزی و چوبی تولید می شود.


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 20
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سنگین

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 18
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سنگین

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 20
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سبک

 


 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 18
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 16
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سنگین

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 16
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 14
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فایکو
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 8
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد فولاد تهران
استاندارد سنگین

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 8
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد فولاد تهران
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 6
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه نورد فولاد تهران
استاندارد سنگین

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 8
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد دهشیر یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 6
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد دهشیر یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 12
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد دهشیر یزد
استاندارد سبک

 

 


 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 12
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد دهشیر یزد
استاندارد سبک

 

 


 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 10
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد دهشیر یزد
استاندارد سبک

 

 


 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 16
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت فولاد الماس یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 14
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت فولاد الماس یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 12
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت فولاد الماس یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 10
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت فولاد الماس یزد
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

ناودانی ها که انواع مختلفی دارند در واقع پروفیل هایی هستند که در دو نوع مشبک و ساده عرضه می‌شوند و در کارهای صنعتی و ساختمانی از آن ها استفاده می شود. ناودانی ها از مقاطع فولادی هستند که از نبرد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی تشکیل می شوند و ناودانی های پرسی به وسیله پرس به شکل مورد نظر در می‌آیند و فابریک ها از همان اول فرآیند تولید از خط تولید خارج می‌شوند .

 ناودانی های ساده با ورق گرم تولید می شوند و اگر نیاز باشد به صورت گرم یا سرد هم گالوانیزه می شوند که در ساخت پل های باربری و موارد این چنینی کاربرد دارند.

 ناودانی های مشبک هم از ورق گرم گالوانیزه می ‌شوند که به روش های سرد و گرم تولید می شوند و برای ساختن قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و همچنین سازه های سبک فولادی استفاده می شوند. انواع مختلف ناودانی ها با توجه به هدفی که از ساخت آن ها وجود دارد در سایز های مختلفی تولید می شوند و کاربرد آن ها به صورت تکی یا به صورت جفت می باشد.

 از مهمترین مصارف کاربردهای ناودانی می‌توان به ماشین‌آلات، چارچوب ها، ترمیم بناهای معماری، ساختمان و تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی اشاره کرد .

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

سایز 8
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد مهر سهند
استاندارد سبک

 

 

 

 

انواع ناودانی

 

ناودانی آلومینیومی

 

ناودانی گالوانیزه

قیمت ناودانی

 

ابعاد ناودانی

 

وزن ناودانی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 70*70
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

 


 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 70*70
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

 


 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 60*60
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

 

 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 40*40
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 3
سایز 60*60
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

  

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 3
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

 

 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 3
سایز 40*40
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

  

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 10
سایز 100*100
حالت 12 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

  

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 10
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ناب تبریز
استاندارد 5SP

 

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 8
سایز 80*80
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

 


 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 6
سایز 60*60
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 5
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 40*40
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

 

 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 3
سایز 30*30
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 10
سایز 100*100
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
استاندارد 5SP

  

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 8
سایز 80*80
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه صنایع ریخته گری قیدار ابهر
استاندارد 5SP

  

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 40*40
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه صنایع ریخته گری قیدار ابهر
استاندارد 5SP

 

 


 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 5
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت آذر نبش تبریز
استاندارد 5SP

 


 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه شرکت آذر نبش تبریز
استاندارد 5SP

 


 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 8
سایز 80*80
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور
استاندارد 5SP

  

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 6
سایز 60*60
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور
استاندارد 5SP

 

 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 5
سایز 60*60
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور
استاندارد 5SP

 

 
 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 5
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور
استاندارد 5SP

 


 

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 4
سایز 50*50
حالت 6 متری
محل بارگیری کارخانه
کارخانه گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور
استاندارد 5SP

  

 

نبشی آهنی

نبشی استیل

نبشی استیل طلایی

قیمت روز نبشی


ای آهن

یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی که به صورت تنها و ترکیبی در ساختمان سازی به کار میرود نبشی ها هستند که کاربردهای مختلفی دارند و با توجه به هدف خود می توانید انواع مختلف آن ها را تهیه کنید . تفاوت نبشی ها با مشخصه مختلف اندازه بال ها و ضخامت آن ها تعیین می ‌شود که در به صورت کلی نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم ‌بندی می‌شوند .

نبشی ها از نظر ظاهری هم به دو دسته نبشی های بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند که این نبشی ها کاربردهای مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

نبشی هایی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای اتصال پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می شوند . همچنین در ساخت ستون و خرپا هم استفاده می شوند.

در سازه های مرتبط با آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که به نبشی لقمه معروف هستند.

در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی، تسمه یا ناودانی و در درون بتن پوششی هم کاربرد دارند . برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) .

 

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

ضخامت (mm) 10
سایز 100*100
حالت 6 متری